کفشور کاشی خور مستطیل

  • قابل سفارش در ابعاد دلخواه
  • قیمت های فوق فقط قیمت کفشور میباشد (بدون محاسبه قیمت سیفون)
  • قیمت سیفون برنجی 100000 تومان
  • قیمت سیفون ABS  ا65000 تومان

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۸۰۵۵۱۴  |  ۰۲۱-۸۸۸۰۲۴۸۹
 ۰۲۱-۸۸۹۱۸۹۴۰  |   0993-367-6762 | 0992-738-4051

ابعاد دلخواهابعاد دلخواهسادهساده
صاف